25 IULIE

  Romani 1:1 I „Pavel, rob al lui Isus Hristos." 

Iată un cuvînt care se pare că şi astăzi ca întodeauna are un sens negativ şi urît, deşi el are două înţelesuri total deosebite. Cuvîntul de rob implică neapărat şi noţiunea de stăpîn şi din pricina aceasta poate avea fie un înţeles pozitiv, bun, fie unul negativ, rău. De la prima pînă la ultima carte a Bibliei întîlnim acest cuvînt în ambele aspecte. Robul Meu Avraam, robul Meu Moise, robul Tău David, robii Mei proorocii, ROBUL MEU pe care-1 sprijinesc, (Domnul Isus) şi multe alte locuri, în adevăr, este mai mult decît pozitiv de a fi robul lui Dumnezeu, de a avea un Stăpîn atît de măreţ şi bun şi de a-I sluji cu cinste. 

Dar Scriptura ne vorbeşte şi de robi netrebnici, de robi care au ştiut voia stăpînului lor şi n-au făcut-o (Luca 12-47). Vai de soarta lor ! Versetul de care ne ocupăm azi vorbeşte de înalta stare de a fi robi ai Domnului Isus Hristos. S-ar părea un paradox şi totuşi este cu adevărat minunat, o cinste o favoare de a fi robul unui astfel de Stăpîn care, El însuşi este Robul lui Dumnezeu (Isaia 42:1), iar cînd a fost pe pămînt a fost „ca Unul care slujeşte." Robi ai lui Isus Hristos, purtînd astăzi crucea Lui şi trăind în dispreţul lepădării Lui... Ne dăm noi seama că în lume sînt doi stăpînitori ai sufletelor oemenilor ? Unul este Satan, uzurpatorul, celălalt este Domnul Isus, care a venit în lume, nu numai să ne mîntuiască, ci să facă din robii Lui, nişte eliberaţi de sub puterea vechiului stăpîn, Satan, pentru a-I sluji Lui, ca martori şi lucrători. Robi ai lui Isus Hristos. înfăţişarea lor nu are nimic care să placă, aşa cum a fost a Domnului lor (Isaia 53:2).

 Dar în ochii Lui, robii Lui au acum acea frumuseţe a asemănării cu El cînd era pe pămînt, înfăţişare care, prin slujirea şi dăruirea de sine, avea ca rezultat mişcarea celor mai împietrite inimi şi deschiderea lor pentru primirea Domnului Isus ca Mîntuitor. Şi cei care sînt acum robii lumii, vor dori să-şi schimbe stăpînul. Dar frumuseţea înfăţişării noastre ca robi ai Lui, aici pe pămînt în asemănarea cu El, va fi înlocuită mai tîrziu cu asemănarea noastră cu Domnul Isus în slavă. Robi ai lui Isus Hristos. Termenul acesta, poziţia şi cinstea aceasta aparţine unei alte lumi decît cea de acum, ea vine din Locul Prea Sfint, ea aparţine veşniciei, căci atunci, robii lui Isus Hristos vor fi ridicaţi la rangul de împăraţi şi preoţi şi, care în locul suferinţelor pentru El, vor primi o coroană. Iubiţi cititori ai acestei foi simple, îngăduiţi-mi să vă întreb: „Ai cui robi sînteţi ? Biblia ne spune: .....sînteţi robii aceluia de care ascultaţi..." - Romani 6:16. Cine este stăpînul vostru ? Dacă este Domnul Isus, slujiţi-I Lui cu abnegaţie, dar amintiţi-vă ca nu putem sluji la doi stăpîni, şi lui Dumnezeu şi lui Satan. Dar dacă pînâ acum aţi slujit sub asuprirea celuilalt stăpîn, părăsiţi-1 îndală, dăruiţi-vă inima adevăratului Stăpîn care a plătit ca preţ, pentru voi, chiar cu propriul Său sînge.