Eu sînt Domnul care te chem pe nume

 12 IULIE

 Isaia 45:3 „îţi voi da comorile întunerecului şi bogăţii ascunse în locuri tăinuite, ca să ştii că Eu sînt Domnul care te chem pe nume." 

Copil al lui Dumnezeu care faci voia Lui şi cauţi slava Sa, şi care nu poţi înţelege ce ţi se întîmplă acum, nu te alarma, aşteaptă şi vei vedea izbăvirea Lui. Domnul a zis odinioară: „Ce fac Eu tu nu pricepi acum dar vei înţelege după aceea." - Ioan 13:7

 Ţi se pare că întunerecul care te înconjoară este de nepătruns şi prea dens pentru a putea vedea lumina, dar să ai curaj; chiar din întunerecul acesta, Dumnezeu, va face să iasă comori pentru tine. Vei fi îmbogăţit cu El însuşi şi binecuvîntat cu dragostea Lui nemărginită. „Cine dintre voi se teme de Domnul, care ascultă glasul Slujitorului Său ? Cine umblă în întunerec şi nare lumină să se încreadă în Numele Domnului şi să se sprijine pe Dumnezeul lui." Isaia 50:10 Dumnezeu îşi are planurile Sale. 

El ştie să conducă pe ai Săi pe un drum pe care ei nu-1 cunosc, dar ce este necunoscut pentru ei, Lui îi este cunoscut. El este Acela care va avea ultimul cuvînt, chiar dacă se pare că vrăjmaşul triumfă acum; nu este El începutul şi Sfîrşitul ? Dumnezeu a ascuns pentru noi bogăţii nespuse în acest întunerec trecător şi ni le va descoperi la timpul Său. El are cheia pentru ieşirea din închisoarea întunecoasă a necazurilor de orice fel. El este Acela care le controlează şi le stăpîneşte, El Supremul Stăpîn. Să nu ne îndoim de El, sâ aşteptăm cu încredere; să ştim să deosebim glasul Lui de Tată care ne îndeamnă să răbdăm şi să nu ne clătinam, căci este scris: „Celui fără prihană îi răsare o lumină în întunerec". - Psalmul 58:10 Dumnezeu are în vedere sfinţirea şi educarea noastră.

 El vrea să trecem prin această şcoală necunoscută şi plină de temeri cu scopul de a ne disciplina ca să ne facă părtaşi sfinţeniei Lui şi posesorii „bogăţiilor nepătrunse a lui Hristos." Poate că cineva va zice în sinea lui: „e uşor a scrie versuri cînd nimic nu ai a spune."; e uşor să dai sfaturi dacă n-ai trecut pe drumul meu, dar cel ce scrie rîndurile aceastea trece printr-o perioadă de întunerec, de mai bine de şasesprezece ani, nu un întunerec moral sau spiritual, ci necazuri care ne silesc să atîrnăm numai de îndurarea Lui şi să trăim de la o zi la alta numai prin Har. Nu, nu trebuie să deznădăjduim, ci să ne punem toată nădejdea în Dumnezeul oricărei îndurări căci, întunerecul se împrăştie şi lumina adevărată chiar străluceşte acum. „Domnul Isus este lumina noastră."