Pacea lui Dumnezeu

 7 IULIE

Filipeni 4:7 

„Pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile şi gîndurile în Hristos 

Isus".

Cuvintele acestea sînt adresate celor ce se îngrijorează din diferite pricini şi din nefericire, 

sînt atîtea lucruri, mai ales în aceste zile din urmă, care aduc atîta îngrijorare şi apăsare 

sufletească, chiar şi unor scumpi copii ai lui Dumnezeu. De aceea Sfînta Scriptură este plină, pe 

de o parte, de exemple de oameni ai" lui Dumnezeu care au trecut prin multe necazuri, dar care 

au primit ajutorul Lui, iar pe de altă parte, sînt nenumărate îndemnurile şi încurajările care ne sînt 

date în Ea pentru ca să căpătăm putere şi har, ca să nu cădem de oboseală. De aceea este bine să

ni le însemnăm nu numai în Biblie, dar şi săpate în inimile noastre, ca să fim ajutaţi la vreme de 

nevoie.

Pacea lui Dumnezeu, pe care o primeşte păcătosul iertat împreună cu mîntuirea în Domnul 

Isus, este una, şi cea de care vorbeşte textul nostru, este alta. Prima are o bază juridică: decretul 

de iertare dat de Dumnezeu pe temeiul sîngelui vărsat pe cruce al Mielului lui Dumnezeu, iar a 

doua este efectul practic al prezenţei Domnului Hristos în inima şi viaţa celui credincios. Această 

pace, a lui Dumnezeu, spune textul „care întrece orice pricepere" nu depinde niciodată de 

împrejurări, ci dimpotrivă, se manifestă foarte adesea în mijlocul necazurilor şi al împotrivirilor 

de tot felul. Viaţa celor care cunosc această pace este presărată de greutăţi şi lupte, dar în inima şi 

duhul lor sălăşluieşte seninătatea şi liniştea de sus. Această odihnă a sufletului care rămîne 

statornic, cînd totul se clatină, nu se explică; ea întrece orice pricepere pentru că este cu totul 

opusă gîndirii şi logicii omeneşti; fiindcă acastă pace nu este de pe pămînt, ci este cerească.

Cum să nu ne bucurăm de pacea aceasta şi s-o avem totdeauna, fiind în armonie cu 

Dumnezeu şi cu voia Sa, umblînd în lumina Lui şi dorind întodeuna să-L ascultăm. Aşa a trăit 

Domnul Isus, de aceea El era plin de pace şi în împrejurările cele mai ostile şi mai ales cînd era 

pe cruce.

Pacea aceasta, care întrece orice pricepere, este exact ceea ce avem nevoie astgzi pentru că 

necazurile, mizeria, luptele şi suferinţele trupeşti şi sufleteşti fac parte integrantă din viaţa de pe 

pămîntul acesta blestemat. Să ne păstrăm deci neîntrerupt în prezenţa lui Dumnezeu şi atunci 

pacea noastră va fi neîntreruptă şi ne va păzi inimile şi gîndurile în Hristos Isus. Totuşi nu în 

ascultarea noastră de acum înainte găsim pacea, ci în ascultarea pe care Domnul Hristos a arătat-o 

la cruce. Temelia cea mai sigură a păcii noastre este prezenţa Domnului Isus la Dreapta lui 

Dumnezeu. Este Cineva pentru mine la dreapta Măririi. Ce mîngîiere!