Un lucrător care n-are de ce să-i fie ruşine

 5 IULIE

 2 Timotei 2:15,21,24 „Un lucrător care n-are de ce să-i fie ruşine." „...Un vas de cinste". „Un rob ...blînd cu toţi".

 Iată trei însuşiri de seamă pe care trebuie să le aibe orice copil al lui Dumnezeu, care este un lucrător împreună cu El. Nu este deci vorba aici numai de aceia care conduc o adunare ci de orice credincios care doreşte să-I slujească lui Dumnezeu cu toată inima. - Un lucrător, indiferent în lucrurile mari ca şi în cele mici, trebuie să fie aprobat înaintea lui Dumnezeu. Această aprobare nu înseamnă o investiţie specială, ci doar aceea pe care o avem cu toţii „acceptaţi în Preaiubitul" (Evrei 1:6 ) şi aceasta se referă la marele dar pe care Tatăl nostru ni 1-a dat în Preaiubitul Său Fiu. 

Deşi în poziţia aceasta noi nu avem nici un merit personal, ea totuşi implică şi mai mare răspundere, de a fi separaţi de orice lucru incompatibil cu această favoare înaltă. De aceea spune apostolul: „un lucrător care să nu-i fie ruşine" şi care pentru a fi colaborator al lui Dumnezeu, trebuie să cunoască bine voia Lui şi aceasta printr-o temeinică cunoaştere a Cuvîntului Lui. Numai în condiţia aceasta el poate „să împartă drept Cuvîntul adevărului". 

- Un vas care să aibe neapărat aceste trei însuşiri: de cinste, sfinţit şi folositor. Ce înseamnă un vas de cinste sau de onoare ? Lucrul acesta îl determină scopul pentru care a fost făcut. Fărăndoială este vasul care va aduce cinste Celui ce 1-a făcut. Un astfel de vas trebuie să fie curat şi pentru că aici este vorba de un vas pentru lucrarea lui Dumnezeu, el trebuie să fie curăţit de orice învăţături false care aduc nu numai confuzie în cercurile creştine dar, vai, şi multă dezonoare a Numelui Domnului Isus. 

Un astfel de vas trebuie să fie „pregătit pentru orice lucrare bună" printr-o stăruitoare cercetare a Cuvîntului lui Dumnezeu. - Un rob presupune pe cineva care are un Stăpîn sau Domn şi care este totdeauna gata şi doritor să facă voia Lui nu din obligaţie, nu din frică, ci din dragoste şi recunoştinţă pentru El care 1-a cumpărat cu un preţ aşa de mare: sîngele Lui. Şi în acest verset se arată că robul trebuie să aibe trei caracteristici: să fie blînd; să fie capabil să înveţe, să aibe o îngăduinţă răbdătoare. Evanghelia după Marcu ni-1 prezintă pe Domnul Isus ca pe modelul de Rob desăvîrşit şi noi sîntem chemaţi să-I urmăm pilda. Noi putem uşor aluneca într-o atitudine rigidă, de superioritate şi legalistă, dar dacă urmăm pilda Modelului nostru, vom avea totdeauna o atitudine de blîndeţe şi răbdare faţă de oameni şi numai atunci putem avea nădejdea că „Dumnezeu le va da pocăința.